Składki członkowskie

Decyzją IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nowe zasady dotyczące opłacania składki członkowskiej. Począwszy od 1 lutego 2014 r. wyniesie ona 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie, przy czym obowiązek opłacania składki w tej wysokości dotyczy zarówno doradców podatkowych wykonujących zawód, jak i tych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa.

Doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” (złożył w tej sprawie wniosek z chwilą ukończenia 70 lat i zawiadomił o zawieszeniu wykonywania zawodu) jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał status „seniora”. Szczegóły

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r. co oznacza, że składkę na nowych zasadach należy opłacić już 20 marca br. (za luty 2014 r.).

Ponadto, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej KIDP, Krajowa Rada Doradców Podatkowych może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podejmować decyzję o zwolnieniu w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz o umorzeniu naliczonych składek członkowskich.


Składka członkowska od 1 lutego 2014 r. wynosi 80 zł miesięcznie.


KRDP może zdecydować o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz umorzeniu naliczonych składek.


Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


Decyzją III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nową wysokość składki członkowskiej (Uchwała nr 55/2010 z dnia 17 stycznia 2010 r.). 

- Od 1.01.2012 r. składka członkowska dla doradców wykonujących zawód wynosi 80 zł

- Doradcy podatkowi, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego płacą 20% ww. kwoty, czyli 16 zł
Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na indywidualne konta bankowe (mBank)

 Podniesienie wysokości składki członkowskiej nastąpiło po raz pierwszy od 2002 r. tj. od Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, który ustalił wysokość składki na 50 zł miesięcznie (nr 19/2002).

W okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. wynosiła ona 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód, a dla doradców podatkowych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego 20% ww. kwoty, czyli 15 zł.


akcja

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x